Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, ώρα 18:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα “Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στο 11ο Πολυσυνέδριο «Καινοτομία & Ανάπτυξη» στη Θεσσαλονίκη” (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κατσαρός) .

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η σχετική Α.Α.Υ. δεν μπορούσε να εγκριθεί στο τελευταίο τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πίστωση είχε διατεθεί με την 80/14-01-2016 Α.Α.Υ., για άλλη δράση τουριστικής προβολής του Δήμου κι έπρεπε να προηγηθεί ανάκληση αυτής, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 732/25-10-2016 Α.Δ.Σ.(τελευταίο τακτικό Δ.Σ.). Η έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης έχει χαρακτήρα κατεπείγον, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δράση θα λάβει χώρα στις 5-11-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ