Αριθμός Προσκλήσεως 25

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου στις 18.30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παράταση εκφόρτωσης καυσίμων στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

2. Εξέταση αιτήσεων δημοτών: Κων/νας Λεωνιδάκη – κατά παρέκκλιση άδεια λειτουργίας καταστήματος.

3. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών:
(α) «Επισκευή – συντήρηση W.C. 6ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης».
(β) «Εργασίες μόνωσης δώματος και ανακαίνιση ελαιοχρωματισμών του 14ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης».
(γ) «Επισκευή – συντήρηση W.C. Δημοτικού Διαμερίσματος Ταξιαρχών».

4. Έγκριση Α.Π.Ε των έργων:
(α) «Επισκευή Δημοτικού Ακινήτου στο Δ.Δ. Μόριας (Αγροτικό Ιατρείο)».
(β) «Επισκευή Δημοτικού Ακινήτου στο Δ.Δ. Ταξιαρχών».
(γ) «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδού στην περιοχή Άγιος Ηλίας Δ.Δ. Αγ. Μαρίνας».
(δ) «Δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μόριας».
(ε) «Ανακατασκευή γριπίδας στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρών».

5. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του έργου: «Ανάπτυξη συστήματος ISO 9001:2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του Σχεδίου για την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων»

6. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «Κλάδεμα υψηλών δένδρων του Δήμου Μυτιλήνης».

7. Δημιουργία ποδηλατοδρόμου στη πόλη της Μυτιλήνης.

8. Έγκριση 8ου Ειδικού Λογαριασμού και μείωση εγγυήσεων του έργου: «Έργα Αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης Ν. Λέσβου».

9 (α) Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης» Νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου.
(β) Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού στη ΔΕΗ Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση νέου υποθαλάσσιου αγωγού παραλαβής καυσίμου» Νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου.

10. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – ΔΕΗ – λοιπά οικονομικά θέματα.

11. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων.

12. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου 97/07 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, 55/07 Π.& Β.Σ.Δ.Μ., 63/07 Α.Ο.Δ.Μ. Κληροδότημα «Ελβίρας Κατσούλη».

13. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ενοικίαση του ελαιοκτήματος «Ελβίρας Κατσούλη».

14. Έγκριση απασχόλησης υπαλλήλων κατά τις αργίες, εξαιρέσιμες κλπ.

Μυτιλήνη 17 Δεκεμβρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ