Αριθμός Προσκλήσεως 24

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στις 18.30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποστραγγιστικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Επάνω Σκάλας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».

2. Φορέας υλοποίησης του έργου «Κατασκευή κρηπιδώματος στο Λιμανάκι Λουτρών».

3. Εξέταση αίτησης Μιχ.Γούτου για κατά παρέκκλιση χορήγηση άδειας λειτουργίας.

4. Εξέταση αίτησης Μητσέλλη Σταματίου για χορήγηση άδειας –στάσιμο εμπόριο.

5. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Υπερκατασκευή οχήματος πλύσης κάδων».

6. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού της εργασίας «Ανύψωση αντικειμένων με ειδικό καλοθοφόρο όχημα για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης».

7. Έγκριση απασχόλησης εργατών για τις αργίες, εξαιρέσιμες κλπ.

8. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 29,30,31/07 Παναγιούδας.

9. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου 10/07 Δ.Κ.Ν.

10. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και στολισμός στα Τοπικά Διαμερίσματα – τροποποίηση προϋπολογισμού.

Μυτιλήνη 6 Δεκεμβρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ