Αριθμός προσκλήσεως 23/13

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την  Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013, ώρα 20.30 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ