Αριθμός Προσκλήσεως 23

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 11.30 π.μ. για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2008, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Δ.Κ.Κ.

Μυτιλήνη 5 Δεκεμβρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ