Αριθμός προσκλήσεως 21/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Δεκεμβρίου 2009 στις 18:30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2010, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Δ.Κ.Κ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ