Αριθμός Προσκλήσεως 21

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τρίτη 6 Νοεμβρίου στις 18.30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση αναπροσαρμογής τελών έτους 2008.

2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών: (α) « Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης».

3. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής των έργων: (α) «Ασφαλτόστρωση οδού Κανάρη στη Χρυσομαλλούσα».

4. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού κ.λπ.

5. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακού του Δήμου.

6. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

Μυτιλήνη 2 Νοεμβρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ