Αριθμός Προσκλήσεως 19

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2007 στις 18.30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση αιτήσεων δημοτών:
(α) Τροποποίηση ειδικών χρήσεων στο Β. Παραδοσιακό τμήμα της πόλης Μυτιλήνης,
(β) Τροποποίηση κόμβου Κ2 της Β. Παράκαμψης.
(γ) Tσιβγούλη Νικολάου – Κατά παρέκκλιση άδεια λειτουργίας καταστήματος,
(δ) Μ. Κουκώνη – παραχώρηση,
(ε) Επανεξέταση του θέματος «Καταγγελία Ι. Αργυρίου για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου επί του προσώπου ιδιοκτησίας Δ. Κεφάλα με αγροτικό δρόμο στην κτηματική περιφέρεια Μόριας ».

2. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης δοκιμαστικών αντλήσεων γεωτρήσεων.

3. Έγκριση 7ου Ειδικού Απολογισμού και μείωση εγγυήσεων του έργου «Έργα Αποχέτευσης στο Δήμο Μυτιλήνης Ν. Λέσβου».

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών:
(α) «Τσιμεντόστρωση και ηλεκτροφωτισμός τμήματος Δρόμου περιοχής Αγ. Νικολάου Παμφίλων».
(β) «Σκάλες οδών Μυρσίλου- Χατζημιχαήλ».
(γ) «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρίνας».

5. Υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.

6. Παραλαβή των μελετών:
(α) «Έργα αντιπυρικής προστασίας Δημοτικών δασών Δήμου Μυτιλήνης».
(β) « Οργάνωση χώρου δασικής αναψυχής δάσους Τσαμάκια Δήμου Μυτιλήνης».

7. Έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας των έργων:
(α) «Κατασκευή κρηπιδώματος στο Λιμενίσκο Λουτρών».
(β) «Αποστραγγιστικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Επάνω Σκάλας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη Μυτιλήνη».

8. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων – εργασιών – προμηθειών:
(α) «Κλάδεμα υψηλών δένδρων του Δήμου Μυτιλήνης».
(β) «Καθαρισμός φοινικόδασους».
(γ) «Καθαρισμός Βόρειας παράκαμψης Μυτιλήνης».
(δ) «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων Μυτιλήνης».
(ε) «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης».
(στ) «Συντήρηση μικροκ. Αθλητ. εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Μυτιλήνης».
(ζ) «Τσιμεντόστρωση τμημ.δρόμων στις περιοχές “ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ”» και “ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ” Δημοτικού Διαμερίσματος Μόριας».
(η) «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου περιοχή ΚΑΜΑΡΕΣ Δήμου Μυτιλήνης».

9. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής –Οριστικής παραλαβής των έργων:
(α) «Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων – διαμόρφωση αύλειου χώρου Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Μυτιλήνης».
(β) «Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κ.λ.π. κοιν. χώρων πόλης Μυτιλήνης».
(γ) «Διαμόρφωση κόμβων και διαγραμμίσεις Κεντρικών οδών πόλεως Μυτιλήνης».

10. Διάλυση της σύμβασης της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αγ.Μαρίνας και διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου».

11. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών κ.τ.λ. τροποποίηση προϋπολογισμού – ΔΕΗ.

12. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΤΑΜ.

13. Έγκριση παραχώρησης λεωφορείου για εξυπηρέτηση των μαθητών του Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης.

14. Έναρξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

15. Έγκριση παραχώρησης χρήσης μισθίου.

16. Έγκριση επαναδημοπράτησης του ελαιοκτήματος κληροδοτήματος Ελβίρας Κατσούλη.

17. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ. 21, 23/07 ΚΑΠΗ, 74,83/07 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΑΟΔΜ 36/07.

18. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων : 22,23,24,25,26/07Αγ.Μαρίνας, 46,47/07 Λουτρών, 18,19,20,21,27,28/07 Παμφίλων, 18/07 Μόριας, 15/07 Ταξιαρχών.

19. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου κ. Β.Χοχλάκα. και δημοτικών υπαλλήλων.

20. Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα 1/10/07, 2/10/07.

21. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Μυτιλήνης – ορισμός νέου μέλους.

Μυτιλήνη 1 Οκτωβρίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ