Αριθμός προσκλήσεως 18/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΔΕΥΤΕΡΑ 26 Οκτωβρίου στις 19:00 μ.μ. για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σύναψη Δανείων για την εξόφληση των Λογ/σμών Υπερανάληψης Overdrafts των Τραπεζών Εμπορικής και Πειραιώς (σύμφωνα με το
άρθρου 176 του Ν.3463/2006).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ