Αριθμός προσκλήσεως 17/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 στις 18:30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης.

2. Απαγόρευση εισόδου στο χώρο του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη θέση Αγίας Κυριακής του Δήμου Μυτιλήνης.

3. α). Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για την κατεδάφιση και απομάκρυνση κατασκευών σε κοινόχρηστο χώρο (δρομίσκο) στον οικισμό Αγίας Μαρίνας του Δήμου Μυτιλήνης
β). Εξέταση αιτήσεων για ρυμοτομικά θέματα-Νικολάου & Παναγιώτας Μουφλούζη – Αγγελικής Λιβιεράτου.

4. Πρακτική άσκηση μαθητών Ο.Α.Ε.Δ.

5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α). «Σύνδεση με κινητή τηλεφωνία κεντρικού υπολογιστή ελέγχου φωτεινών σηματοδοτών»
β). «Προμήθεια ενός προκατασκευασμένου γραφείου στο 4ο Λύκειο Μυτιλήνης»
γ). «Απορριμματοφόρο αυτοκίνητο 3-4 Μ3
δ). «Ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου με γερανό και αρπάγ ».
ε). «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού πάρκων Χατζηδήμου, Χρυσομαλλούσας και οδού Κορτέση»
στ). «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μυτιλήνης»
ζ). «Σωληνωτός οχετός αγροτικής οδού Κομκό Αγ.Παρασκευή (Ράχης)»
η). «Τοποθέτηση δύο προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων και δύο WC (2 θέσεων) σε δημοτικά πάρκα της πόλης»
θ). «Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης»
ι). «Σκυροδέτηση τμήματος δρόμου περιοχής ΚΟΜΚΟ»
ια). «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του εορταστικού στολισμού Χριστουγέννων 2009»
ιβ). «Προμήθεια ειδικών φωτοκυττάρων για τις ανάγκες των δημοτικών ουρητηρίων»
ιγ). «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης» – επικύρωση μελέτης

6. α). Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκπόνηση της ειδικής μελέτης ορίων ταχύτητας της 73ης εθνικής οδού Μυτιλήνης-Κρατήγου
β). Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης «Επανασχεδιασμός τμήματος οδού Ναυμαχίας Έλλης»

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εργασίας «Κοπή θάμνων ,υψηλών χόρτων κλπ κοινοχρήστων χώρων του Δ.Δ. Αγ.Μαρίνας»

8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών έργων-προμηθειών και έγκριση πρακτικού αξιολόγησης:
α). «Κλάδεμα υψηλών δένδρων»
β). «Εσωτερικοί χρωματισμοί 15ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης»
γ). «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μυτιλήνης 2009-2010»
δ). «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών ινών Δήμου Μυτιλήνης»
ε). «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων»
στ). «Προμήθεια ανοιχτού φορτηγού αυτοκινήτου με 4 πόρτες» – μετά από άγονο διαγωνισμό»

9. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής-οριστικής παραλαβής των έργων:
α). «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων χωματερής (Α΄Φάση)»
β). «Ανακατασκευή γριπίδας στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρών»
γ). «Επισκευή ακινήτου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ταξιαρχών»

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου:
α). «Εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης και διαμόρφωση κόμβων»
β). «Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Παναγιούδας»

11. Έγκριση εγκατάστασης νέων σηματοδοτών

12. Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

13. Καθορισμός των κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για τη διενέργεια διαφημίσεων από 1.1.2010 και για τα επόμενα τρία έτη.

14. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού – έγκριση και νομιμοποίηση γενομένων δαπανών – ΔΕΗ και λοιπά οικονομικά θέματα επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων οφειλών – διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών – έκδοση εγγυητικής επιστολής

15. Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών οικονομικού έτους 2008.

16. Έγκριση συμμετοχής μαέστρων του Δήμου σε συνέδριο χορωδιών.

17. Έγκριση διάθεση πίστωσης για εκδήλωση Ορχήστρας του Δήμου Μυτιλήνης.

18. Λειτουργία Χριστουγεννιάτικης Αγοράς.

19. Πιστωτικό όριο υπερανάληψης.

20. Έγκριση έναρξης διαδικασίας για την ενοικίαση των διαμερισμάτων του κληροδοτήματος Μαρίκας Λούλη και μίσθωση ακινήτου για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου.

21. α). Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου
β). Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται υπηρεσία του Δήμου
γ). Έγκριση παράτασης μισθωμάτων ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου

22. Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.3801/2009

23. Συνεργασία του Δήμου με το εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα ανταποδοτικής εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασιών και απόβλητων «Ανταποδοτική ανακύκλωση» .

24. Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακού του Δήμου

25. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων: 32,33,36,37/09 Π.& Β.Σ.Δ.Μ., Δ.Ο.Κ.Π.

26. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 25, 26,27,28,29/09 Παμφίλων, 16, 17/2009 Ταξιαρχών, 17,18,19,20/6.10.2009 Παναγιούδας

27. Αποδοχή δωρεάς από το Εξωραϊστικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μυτιλήνης «Η ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ».

28. Έγκριση μετακινήσεων

Μυτιλήνη 16 Οκτωβρίου 2009
Ο πλειοψηφίσας Δημοτικός Σύμβουλος
του επιτυχόντος Συνδυασμού
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ