Αριθμός προσκλήσεως 16/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2009 στις 18:30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Τροποποίηση εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Δήμου Μυτιλήνης για την μετεγκατάσταση του Κ. Λιμεναρχείου σε υφιστάμενο κτίριο της ΕΑΣΛ. επί της οδού Α. Εφταλιώτη.

2. Έγκριση Β΄Φάσης της μελέτης «Μελέτη ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της HABITAT AGENDA».

3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α). «Κατασκευή τουαλετών εκπ/νου προσωπικού, ανακατασκευή τουαλετών μαθητών, κιγκλιδωμάτων 1ου ορόφου ,δικτύου υδροδότησης ,κουφωμάτων σχολείου ,μόνωση ταράτσας και διαμόρφωση αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου Μυτιλήνης
β). «Συμπληρωματικές εργασίες στο ΧΑΔΑ Αγ. Κυριακής Δ. Μυτιλήνης»
γ). «Ανακαίνιση χρωματισμών πρώην γραφείου κοινότητας Αναγνωστηρίου, Π.Κ. και τουαλετών Δ. Δ. Λουτρών»
δ). «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Κάστρου Μυτιλήνης»
ε). «Προμήθεια τοποθέτηση 1 γραφείου και 1 WC στο Δ.Σ. Αγ. Μαρίνας »
στ). «Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών Δ.Μυτιλήνης»
ζ). «Μεταφορά αγάλματος και φωτισμός στην πλατεία Κυπρίων Πατριωτών»
η). «Συμπληρωματικές εργασίες εγκαταστάσεων στάσιμου εμπορίου»
θ). «Ανακατασκευή οδοστρώματος σε δρόμους του Δ.Δ. Μόριας (περιοχή Αγ. Βασιλείου)»
ι). «Προμήθεια απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 6-8 κ.μ.»-ακύρωση της 495/09 ΑΔΣ
ια). «Αποκατάσταση βατότητας τμημάτων δρόμων περιοχής Αγίου Ιωάννη Δ. Δ. Αγίας Μαρίνας»
ιβ). «Περίφραξη τμημάτων χώρου Χωματερής Δήμου Μυτιλήνης»
ιγ). «Αποκατάσταση πλακόστρωτου οδού Περγάμου (παραπλεύρως Δικαστηρίων)»
ιδ). «Καθαρισμός οικίας στην οδό Χατζηγρηγόρη 10 στη Μυτιλήνη»
ιε). «Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ Δ.Δ. Ταξιαρχών»
ιστ). «Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης περιοχών Αγία Αρμενοπούλα – Χαλάσματα – Ασπρόνη Δ. Δ. Αφάλωνα»
ιζ). «Κατασκευή πλακόστρωτου στον αύλειο χώρο του Αγ.Ιωάννη στο Δ.Δ. Ταξιαρχών»
ιη). «Προμήθεια και εγκατάσταση θωράκισης του Δημοτικού Ταμείου Μυτιλήνης»
ιθ). «Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή «ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ» στη Μυτιλήνη»

4. Έγκριση εισήγησης της γνωμοδοτικής επιτροπής για την υλοποίηση της πράξης «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης»

5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών έργων-προμηθειών:
α). «Επισκευή και χρωματισμός του Π.Δημαρχείου Μυτιλήνης»
β). «Πλακόστρωση οδού Σύρου».
γ). «Ασφαλτόστρωση γηπέδου 6ου-14ου Δ.Σ. Γ΄ Γυμνασίου- Α΄ Γυμνασίου».
δ). «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών κ.λ. εξοπλισμού κοιν. χώρων»
ε). «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών»
στ). «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δ. Μυτιλήνης 2009-2010» – παράταση ασφάλισης οχημάτων
ζ). «Αποκομιδή απορριμμάτων δημοτικών διαμερισμάτων Αγ.Μαρίνας, Αλυφαντών, Ταξιαρχών και αργιών πόλης Μυτιλήνης»
η). «Προμήθεια δύο προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων»
θ). «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης»
ι). «Ασφαλτόστρωση γηπέδου βόλεϋ Δ.Σ. Μόριας»
ια). «Κατασκευή γηπέδων μπάσκετ και βόλε»υ Λυκείου Παμφιλων»

6. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής-οριστικής παραλαβής των έργων :
α). «Κιγκλιδώματα προστασίας στην πόλη της Μυτιλήνης)»
β). «Εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης και διαμόρφωση κόμβων»
γ). «Διαμόρφωση χώρου Δ.Σ. Χάλικα Δήμου Μυτιλήνης»
δ). «Κατασκευή στεγάστρων για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»
ε). «Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στον οικισμό Κέδρο Δ.Δ.Αλυφαντών »
στ). «Τσιμεντοστρώσεις χωματοδρόμων στο βόρειο τμήμα της Μυτιλήνης »
ζ). «Συντήρηση μικροκ.αθλητ.εγκαταστάσεων Κολυμβητηρίου Μυτιλήνης »
η). «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου περιοχής ΑΚΟΘ Δ.Δ. Λουτρών»

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Επιχειρησιακό πρόγραμμα – Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Μυτιλήνης. Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής»

8. Παραχώρηση χώρου στο πάρκο Αγίας Ειρήνης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη εκδήλωση «Νύχτα Ερευνητών 2009-Pro-Tech Nature»

9. Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων κατά παρέκκλιση

10. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού – Έγκριση και νομιμοποίηση γενομένων δαπανών – ΔΕΗ και λοιπά οικονομικά θέματα.

11. Τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ

12. Πιστωτικό όριο υπερανάληψης.

13. Αποζημίωση κοπής δέντρων σε δικαιούχο κ. Χατζημανωλάκη Π.

14. Κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών και απόδοση παραγομένων τόκων ή αδιάθετων ποσών στην Τράπεζα Ελλάδος.

15. Αποζημίωση εργατοτεχνίτη της Υπηρεσίας καθαριότητας λόγω σύνταξης.

16. Ορισμός εκπροσώπων του Περ.Τμ.Β΄Αιγαίου του ΤΕΕ στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού.

17. Αντικατάσταση υπαλλήλου Καμιναρδέλλη Μ. στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.

18. Έγκριση επιβολής προστίμων.

19. Εξέταση αίτησης κατοίκων πολυκατοικίας παρόδου Ασκληπιού.

20. Εξέταση αίτησης Σωματείου Εθελοντών Πυροσβεστών Νομού Λέσβου.

21. Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Μουσείου TERIADE.

22. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων: 49/09 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, 8/09 Λ.Ο.Λ.Τ., Κληροδότημα Μαρίκας Λούλη

23. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 14/09 Αγίας Μαρίνας, 24/09 Παμφίλων, 13/2009 Ταξιαρχών

24. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη, 18 Σεπτεμβρίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ