Αριθμός προσκλήσεως 15/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2009 στις 18:30 για συνεδρίαση με μοναδικό θέμα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σας παρακαλούμε να έλθετε Έγκριση Πρακτικού σύσκεψης εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπιμών συνεργαζόμενων κομμάτων για την κατανομή χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών.

Μυτιλήνη 14 Σεπτεμβρίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δημοτικoύ
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ