Αριθμός προσκλήσεως 14/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2009 στις 20:00 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αποζημίωση προσκυρωτέου τμήματος δυνάμει της υπ΄αριθμό 2/2006 πράξης προσκύρωσης στο ρυμοτομικό σχέδιο Παναγιούδας

2. Τροποποίηση παραχώρησης ακινήτου για την ανέγερση του Αθλητικού Γυμνασίου Μυτιλήνης (Τμήμα Αθλητικής Διευκόλυνσης)

3. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών :
α). «Τσιμεντόστρωση παρόδου κεντρικής οδού στο Πυργί»
β). «Συντήρηση του ειδικού ηλεκτρομηχανολογικού (πλην κλιματισμού) εξοπλισμού του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης (2009)»
γ). «Προμήθεια Χημικών τουαλετών»
δ). «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων»
ε). «Προμήθεια χυτοσιδηρών γλαστρών»
στ). «Φόρτωση και μεταφορά σκουπιδιών γύρω από τη χωματερή»
ζ). «Εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης»
η). «Κατασκευή κλιμάκων στον αρχαιολογικό χώρο επί της οδού Κορνάρου στην Επάνω Σκάλα»
θ). «Συμπληρωματικές εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο επί της οδού Νικομηδείας»
ι). «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης»
ια). «Κατασκευή σκάλας και παλαιών τοίχων οδού Χάριτος και σκυροδέτηση τμήματος δρόμου οδού Σικελιανού»
ιβ). «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος δρόμου προς Πευκάκια Νεαπόλεως»
ιγ). «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου περιοχής Αλονέλια Δ.Δ. Αφάλωνα»
ιδ). «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης περιοχής αρχοντομαχαλά Δ.Δ. Παμφίλων »
ιε). «Ανακατασκευή λιθόκτιστου τοιχίου αντιστήριξης Νεκροταφείου Δ. Δ. Ταξιαρχών»
ιστ). «Προμήθεια μεταλλικών κουτιών προστασίας παροχών ΔΕΗ στον καταυλισμό των αθιγγάνων»
ιζ). «Κλάδεμα υψηλών δένδρων του Δήμου Μυτιλήνης (χρήση 2009-2010)»
ιη). «Εργασίες επισκευής στη μόνωση στέγης στον Γ΄Παιδικό Σταθμό Δήμου Μυτιλήνης»
ιθ). «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)»
κ). «Καθαρισμός μαρμάρινων επιφανειών και επιγραφών Μνημείου Ηρώων στον αύλειο χώρο Αγ.Βασιλείου Μόριας)»

4. Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης του διαγωνισμού «Προμήθεια λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων ,ασφαλειών κλπ υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού»

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας «γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης»

6. Έγκριση ΑΠΕ των έργων:
α). «Τσιμεντοστρώσεις χωματοδρόμων στο Βόρειο τμήμα της Μυτιλήνης»
β). «Κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων αιθουσών στο Σχολικό συγκρότημα Αγ.Φωτεινής»
γ). «Κατασκευή δικτύων στο Δ.Δ.Μόριας του Δήμου Μυτιλήνης»
δ). «Κατασκευή Σκάλας στη Λαγκάδα Μυτιλήνης»
ε). «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στη περιοχή Καλαμάρι του Δήμου Μυτιλήνης»

7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών έργων-προμηθειών:
α). «Διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στην πόλη της Μυτιλήνης»
β). «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης περιοχής ΧΑΡΕΜΙ Δ.Δ. Αλυφαντών».
γ). «Καυσίμων των μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων και των υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης (2009-2010)».

8. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής-οριστικής παραλαβής των έργων :
α). «Καθαρισμός οδών ,κοινοχρήστων χώρων πλατειών κλπ της πόλης Μυτιλήνης (Χειμώνας 2008-2009)»
β). «Τσιμεντοστρώσεις χωματοδρόμων στα νότια προάστια της Μυτιλήνης»
γ). «Εξοπλισμός μηχανοργάνωσης και χρήση προγραμμάτων Η/Υ των ΟΤΑ Ν.Λέσβου»

9. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αγ.Μαρίνας, Αλυφαντών, Ταξιαρχών και αργιών πόλης Μυτιλήνης»

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των έργων:
α). «Εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης και διαμόρφωση κόμβων»
β). «Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας ISO 9001:2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του σχεδίου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων»

11. Έγκριση παράτασης της παράδοσης «Απορριμματοφόρων αυτοκινήτων χωρητικότητας 7-8 κ.μ.».

12. Τοποθέτηση αγάλματος στη διαχωριστική νησίδα κυκλοφορίας στον κόμβο της συμβολής των οδών Κων/πόλεως – Καβέτσου – Βουρνάζων και Δ. Νιάνια.

13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού του Δήμου

14. Ορισμός Δ.Σ. ΔΗ.ΚΕ.ΜΥ.

15. Αποδοχή παραχώρησης στη κοινή χρήση των δρόμων (Ουτζά-Καρά Τεπέ) από τα Φιλανθρωπικά

16. Έγκριση κατανομής ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου Ν.Π. του Δήμου.

17. Αποδοχή παραχώρησης εξοχικής κατοικίας .

18. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής.

19. Έγκριση αντικατάστασης μελετητή – φυσικού προσώπου , μέλους της αναδόχου σύμπραξης για την εκπόνηση της μελέτης «Οδική σύνδεση Ταξιαρχών – Βαρειάς με παράκαμψη του Ακρωτηρίου».

20. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού – έγκριση και νομιμοποίηση γενομένων δαπανών – επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών – και λοιπά οικονομικά θέματα – σύναψη προγ/κής σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο

21. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης

22. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών

23. Κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών και Απόδοση Τόκων και πράξεων

24. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων: 21/2009 Κ.Α.Π.Η., 41/09 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, 30/2009 ΔΟΚΠ

25 Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 12,13/09 Αγίας Μαρίνας, 21,22/09 Παμφίλων , 11,12/2009 Ταξιαρχών,23,24/2009 Λουτρών, 9,10,11,12/2009 Μόριας, 15,16/09 Παναγιούδας

26. Έγκριση διακοπής μίσθωσης ακινήτου

27. Εισήγηση για καθορισμό επιτρεπόμενης ώρας στάθμευσης σε πινακίδα Ρ-43

28. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ενός εποχιακού χειριστή μηχανημάτων έργων.

29. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη, 6 Αυγούστου 2009
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ