Αριθμός προσκλήσεως 13/10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 στις 18:30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα: Φωτεινής Μούχου, Α.Κάντζου (κατά παρέκκλιση).

2. Γνωμοδότηση επί της τοποθέτησης πλωτής εξέδρας έμπροσθεν του ξενοδοχείου ELYSION στη θέση Νεάπολη, Δήμου Μυτιλήνης.

3. Παραλαβή από Ν.Ο.Μ. αρχιτεκτονικής πρότασης ανάπλασης ευρύτερης περιοχής Ν.Ο.Μ. Παραχώρηση χρήσης στο Δήμο Μυτιλήνης εδαφικών τμημάτων περιοχής Ν.Ο.Μ. Μακρύ Γιαλού.

4. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) ΟΥΤΖΑ-ΛΕΜΟΝΟΥ, του Δήμου Μυτιλήνης.

5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης «Τεχνική μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΧΑΔΑ) Ουτζά-Λεμονού, Δήμου Μυτιλήνης».

6. Γνωμοδότηση για την κατασκευή του έργου «Ποδηλατόδρομος Σουράδα-Νεάπολη» Δήμου Μυτιλήνης.

7. Οριστική παραλαβή της μελέτης:
α). «Ορίων ταχύτητας της 73ης Ε.Ο. Μυτιλήνης-Κρατήγου»
β). «Αποτύπωση δημοτικών ακινήτων “Κληρ.Βότση (Αγριλιά Κρατήγου-Νεάπολη)” και στον Άγιο Πεντελεήμονα σε σύστημα ΕΓΣΑ ΄87»
γ). «Αποτύπωση δημοτικών ακινήτων “Κουτσουμπάρα-Κληρ.Βότση σε σύστημα ΕΓΣΑ ΄87»

8. Έγκριση μελέτης & τρόπου κατασκευής του έργου:
α). «Επείγουσες επεμβάσεις στο δίκτυο ομβρίων οικισμού Παμφίλων»
β). «Επείγουσες επεμβάσεις στο δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Παμφίλων»
γ). «Έκτακτες συμπληρωματικές εργασίες δημοτικού έργου για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις (οδός Αγ. Συμεών)»

9. Έγκριση Α.Π.Ε. των έργων:
α). «Διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στην πόλη της Μυτιλήνης»
β). «Κατασκευή υποστέγων και ανακατασκευή πέτρινου εξωτερικού τοίχου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης»
γ). «Κατασκευή τοιχίου αντιστ.δρόμου περιοχής Βουνάρι και τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου περιοχής Πλάτη Δ.Δ. Αφάλωνα»
δ). «Εργασίες στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης»
ε). «Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5 στον Αγ.Παντελεήμονα (Βουναράκι)»
στ). «Επισκευή και χρωματισμός του παλαιού Δηυμαρχείου»

10. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων:
α). «Σωληνωτός οχετός αγροτικής οδού Κομκό-Αγ.Παρασκευής (Ράχης)»
β). «Αντικατάσταση (δύο τμήματα) λιθοδομής με τοίχο εκ σκυροδέματος στο Δ.Δ. Αγ.Μαρίνας»
γ). «Διπλή σφραγιστική χωματοδρόμων Δήμου Μυτιλήνης»
δ). «Κοπή θάμνων, υψηλών χόρτων κλπ κοινοχρήστων χώρων της πόλης Μυτιλήνης (χρήση 2010)»
ε). «Συνέχιση τσιμεντόστρωσης και ηλεκτροφωτισμού τμήματος δρόμου περιοχής Αγ. Νικολάου Δ.Δ. Παμφίλων»
στ). «Επισκευή στέγης Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Αγ.Μαρίνας»
ζ). «Αποστραγγιστικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Επάνω Σκάλας & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»»
η). «Οδοί προσπέλασης προς Πυργί τμήμα οδού προς Πυργί»
θ). «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων & ύδρευσης Δ.Δ. Λουτρών»
ι). «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Λουτρών»
ια). «Αποκατάσταση δρόμων περιοχής Παναγιούδας Δ.Δ. Ταξιαρχών»
ιβ).«Τσιμεντόστρωση χωματόδρομων περιοχής Ακρωτηρίου»
ιγ). «Περιπατητικές διαδρομές Κάστρου Μυτιλήνης»
ιδ). «Περιοχή Κρατήγου (εξασφάλιση προδιαγραφών προπονητηρίου ορεινής ποδηλασίας). Υποέργο: Βελτίωση βατότητας διαδρομών»
ιε). «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης πλακόστρωτου στην περιοχή Ακλειδιού»
ιστ). «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε κεντρικό δρόμο στο Δ.Δ.Λουτρών»
ιζ). «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου περιοχής ΑΚΟΘ Δ.Δ. Λουτρών»
ιη). «Επέκταση οχετού ομβρίων στην περιοχή Ράχη-Άνω Χάλικα»
ιθ). «Συμπληρωματικές εγκαταστάσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»
κ). «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην περιοχή Κόνσουλα Βαρειάς »
κα). «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Λουτρών»
κβ). «Προσθήκη πολυκαρβονικού φύλλου στα στέγαστρα για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στο Δημοτικό Κήπο Μυτιλήνης»
κγ). «Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στη θέση προσφυγικών κατοικιών Χρυσομαλλούσας λόγω βλαβών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες»
κδ). «Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης περιοχών Χαλάσματα, Ασπρόνι, Δ.Δ. Αφάλωνα»

11. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων -προμηθειών:
α). «Ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου με γερανό και αρπάγη»
β). «Λαμπτήρων ,φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού»
γ). «Σάκων απορριμμάτων»
δ). «Αποκομιδή απορριμμάτων δημοτικών διαμερισμάτων Αγ.Μαρίνας, Αλυφαντών, Λουτρών, Ταξιαρχών και αργιών πόλης Μυτιλήνης»
ε). «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης»

12 Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Ανάπλαση παιδικής χαράς πάρκου Αγ. Ειρήνης»

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών»

14. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακού του Δήμου Μυτιλήνης.

15. Πρόσληψη προσωπικού

16. Διαχείριση απορριμμάτων

17. Εξέταση αιτήσεων των:
α). κ. Μιχαήλ Φωτιάδη,
β). Βαζλά Παναγιώτη,
γ). Αντωνόπουλου Χρήστου,
δ). Δάφνη Κόκουρα και
ε). Άγγελου Παλαμουτσή.

18. Παράταση συμβολαίων γραφείου κίνησης Δήμου Μυτιλήνης.

19. Περί συλλογής ελαιοκάρπου ελαιοκτήματος ιδιοκτησίας Δ.Δ. Ταξιαρχών.

20. Έγκριση Επιβολή προστίμου λόγω παράνομης διαφήμισης

21. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργατοτεχνιτών της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

22. Πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

23. Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Μουσείου-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Τεριάντ

24. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Διαγραφή οφειλών – επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων – λοιπά οικονομικά θέματα

25. Εγκατάσταση πλανόδιων τσιγγάνων.

26. Γνωμοδότηση για κοπή πεύκου

27. Σχετικά με την αξιοποίηση της κληροδοσίας «Μαστραντωνάκη»

28. Έναρξη διαδικασιών:
α). Δημοπράτησης για την εκμίσθωση ελαιοκτήματος
β). Εκποίησης αεροσυμπιεστή RADAELLI MCVHH 28000

29. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου : 15/2010 ΔΗ.ΚΕ.ΜΥ.,11/2010 Λ.Μ.& Π.Κ.Λουτρών, 29,30/2010 Α.Ο.Δ.Μ.

30. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων : 18,19,20/2010 Ταξιαρχών, 12,13/2010 Αγ.Μαρίνας, 21,22,23/2010 Λουτρών.

31. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη, 10 Δεκεμβρίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ