Αριθμός προσκλήσεως 13/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2009 στις 18:00 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης , προσαρτημάτων και εκθέσεων Δημαρχιακής Επιτροπής) οικονομικών ετών 2003, 2004 και 2005 Δήμου Μυτιλήνης. (Άρθρο 26 Ν.3202/03 και άρθρο 163/Ν 3463/06) .

Μυτιλήνη, 6 Αυγούστου 2009
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ