Αριθμός Προσκλήσεως 13

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 Σεπτεμβρίου 2008 στις 19.00 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διοικητική μεταρρύθμιση «ΚΑΠΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2»-λήψη απόφασης.

2. Αποδοχή επιχορήγησης του προγράμματος «ΣΥΝ –ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Αστικού ΚΤΕΛ.

3. Αίτημα τοπικού τμήματος Ελληνικού Οδηγισμού για στέγαση γραφείων.

4. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με το αρ. 21 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143)

5. Αίτηση του κ. Δ.Χαρατσιάρη για ανάκληση της με αριθμ. 14/10.5.2008 απόφασης του Τ. Σ. Αφάλωνα.

6. Αποδοχή επιχορηγήσεων, Διάθεση πιστώσεων, κ.λ.π. οικονομικά θέματα.

7. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 27,28,29/08 Δ.Ο.Κ.Π.

8. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 19,20,21,22/08 Αγ.Μαρίνας.

9. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη 22 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ