Αριθμός προσκλήσεως 12/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Ιουλίου 2009 στις 19:30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση και παραλαβή της Β΄φάσης του Ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» .

2. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα: Άννα Βεζυρέλλη

3. Μετατροπή της ΔΕΤΑΜ σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση.

4. Εκδηλώσεις Λεσβιακού Καλοκαιριού.

5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών :
α). «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μυτιλήνης 2009-2010»
β). «Εργασίες εγκατάστασης αντλητικού συγκροτήματος στο Δ.Δ. Ταξιαρχών»
γ). «Εσωτερικοί χρωματισμοί 15ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης»
δ). «Προμήθεια κυλινδρικών οριοδεικτών»
ε). «Προμήθεια και τοποθέτηση μεγαφωνικής εγκατάστασης στο Δ. Δ. Μόριας»
στ). «Προμήθεια απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 6-8 κ.μ.»
ζ). «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Δ. Αγ. Μαρίνας,Αλυφαντών, Ταξιαρχών και αργιών πόλης Μυτιλήνης»
η). «Αποκομιδή κλαδιών Δ.Δ. Παναγιούδας, & Αγ. Μαρίνας»
θ). «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στο Δ.Δ.Ταξιαρχών»
ι). «Προμήθεια ειδικών μηχανουργικών εξαρτημάτων για τις ανάγκες του δημοτικού φωτισμού»

6. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων χωματερής (Α’ Φάση)»

7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών έργων-προμηθειών :
α). «Συμπληρωματικές εργασίες για την κατασκευή στεγάστρου οχημάτων στη Χωματερή»
β). «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων προστασίας σε ανοικτό αγωγό ομβρίων στην Αγ. Κυριακή της Μυτιλήνης»

8. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων :
α). «Συντήρηση χώρων κλειστού κολυμβητηρίου Μυτιλήνης»
β). «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου Άνω Χάλικα προς Ράχη»
γ). «Κιγκλιδώματα σε κεντρικό δρόμο στο Δ.Δ. Λουτρών του Δήμου Μυτιλήνης
δ). «Τοποθέτηση μπαρών για την προστασία του Ιστορικού Κέντρου Μυτιλήνης»
ε). «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης» – 1η Φάση

9. Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της υπ΄αριθμ. 195 Πρόσκλησης για την επέκταση του «Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης»

10. Ορισμός μηχανολόγου – μηχανικού για πιστοποίηση άχρηστων οχημάτων.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής.

12. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού – Έγκριση πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών και λοιπά οικονομικά θέματα – Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθλεντων ποσών – Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών

13. Έγκριση εκτέλεσης δωρεάν δρομολογίων λουομένων και προσωπικού προς δημοτική πλαζ Τσαμάκια και ΘΕΡΜΑ (σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΚΤΕΛ)

14. Αποζημίωση εργατοτεχνιτών λόγω συνταξιοδότησης

15. Έγκριση παράταση μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται υπηρεσία του Δήμου και έγκριση μίσθωσης νέου ακινήτου

16. Άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο του σνακ μπαρ – fast food ιδιοκτησίας του κ. Κυρβουγιούκη Α.

17. Εξέταση αίτησης ΔΕΗ για προσδιορισμό ημερομηνίας εκσκαφών

18. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων : 15,16//2009 Κ.Α.Π.Η.,11/09 Δ.Κ.Ν., 20/09 Π.& Β.Σ.Δ.Μ., 37/09 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, 27/09 ΑΟΔΜ

19. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 10,11/09 Αγίας Μαρίνας, 18,19,20/09 Παμφίλων

20. Έγκριση μετακινήσεων

Μυτιλήνη 6 Ιουλίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ