Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου [άρθρο 266 Ν. 3852/2010 και  Υπ. Αποφ. 74445/27-12-2010] , την  31 Μαρτίου  2014 , ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18.30 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :