Αριθμός προσκλήσεως 11/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΕΤΑΡΤΗ 24 Ιουνίου 2009 στις 18:30 για ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού.

2. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής των έργων:
α). «Αποστραγγιστικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Επ. Σκάλας και διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου»
β). «Αναστήλωση Ι.Ναού Αγ. Μαρίνας Λέσβου-Β΄Φάση».

Μυτιλήνη 23 Ιουνίου 2009
Ο Α/Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ