Αριθμός προσκλήσεως 10/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 Ιουνίου 2009 στις 19:00 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. α). Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Νέος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFON στην οδό Σωκράτους 2.
β). Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Νέος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFON στην οδό Αχιλλέα Κοντάρα 3.
γ). Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική Έκθεση του νέου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. επί του κτιρίου του ΙΚΑ Μυτιλήνης.

2. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα:
α). Ευσταθίου Μαλαμά Ο.Ε.,
β). Ευθαλίας Καραμάνου,
γ). Κάντζου Κων/να – κατά παρέκκλιση

3. Αίτημα των κ.κ. Κονταξή Β., Κουτλή-Κοκκίνη Π., Ζώτα Νικολάου

4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α). «Επισκευή και χρωματισμός του παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης»
β). «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης»
γ). «Πλακόστρωση οδού Σύρου»
δ). «Υπερύψωση τοιχίου στην περιοχή Αερ.Γιανναρέλλη της Μυτιλήνης»
ε). «Καθαρισμός χώρων από φερτές ύλες και απορρίμματα περιοχής Πυργί Δ. Δ. Αλυφαντών».

5. Έγκριση ΑΠΕ των έργων:
α). «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Σχολείου Χάλικα Δήμου Μυτιλήνης»
β). «Διπλή σφραγιστική χωματοδρόμων Δήμου Μυτιλήνης»
γ). «Βαφή κιγκλιδωμάτων στο γήπεδο του Δ. Δ. Μόριας»
δ). «Κιγκλιδώματα προστασίας στην πόλη της Μυτιλήνης»
ε). «Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στη θέση προσφυγικών κατοικιών Χρυσομαλλούσας λόγω βλαβών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις»
στ). «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Λουτρών»-παράταση
ζ). «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ύδρευσης Δ.Δ. Λουτρών» – παράταση
η). «Επέκταση οχετού ομβρίων στην περιοχή Ράχη Άνω Χάλικα».

6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και ΔΕΥΑΜ για το έργο «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών».

7. Αποδοχή πίστωσης για αρχαιολογικές δαπάνες του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ. Δ. Λουτρών» και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Κ’ ΕΠΚΑ

8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών έργων-προμηθειών:
α). «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου περιοχής «ΒΟΥΝΑΡΙ» & τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου περιοχής «ΠΛΑΤΗ» Δημοτικού Διαμερίσματος Αφάλωνα»
β). «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων προστασίας σε ανοικτό αγωγό ομβρίων στην Αγ. Κυριακή της Μυτιλήνης» – εξέταση ένστασης.
γ). «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης»

9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων:
α). «Αθλητικές εγκαταστάσεις ΤΕΛ Μυτιλήνης»
β). «Συντήρηση κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ του Δήμου Μυτιλήνης»
γ). «Επισκευή –συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης (ΧΑΛΗΜ-ΜΠΕΗ)»
δ). «Δημιουργία Ιατροκοινωνικού Κέντρου στο Συνοικισμό»
ε). «Ανάπλαση πάρκων Επάνω Σκάλας»
στ). «Δημιουργία Βρεφονηπιακού στο Δ.Δ. Μόριας»
ζ). «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Ακ.Κυριακή Δήμου Μυτιλήνης Λέσβου»

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης των Δ. Δ. Παμφίλων – Παναγιούδας»

11. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λουτρόπολης Θερμής.

12. Έγκριση πρόσληψης ενός χειριστή ερπυστριοφόρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας οκτώ μηνών.

13. Λεσβιακό Καλοκαίρι 2009

14. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού – έγκριση πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών – και λοιπά οικονομικά θέματα – διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθλεντων ποσών – επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών – παραχώρηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων

15. Τροποποίηση αναπτυξιακού προγράμματος Τ.Α. «ΘΗΣΕΑΣ» για προένταξη ενέργειας.

16. Έγκριση μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου & καλλιτεχνικών τμημάτων της Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου.

17. Ορθή επανάληψη της με αριθμ. 685/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

18. Εξαίρεση προσωπικού Δήμου Μυτιλήνης από πενθήμερη εργασία τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες.

19. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού του Δήμου.

20. Άνοιγμα λογαριασμού για το έργο «Οργάνωση χώρου δασικής αναψυχής δημοτικού δάσους Τσαμάκια Δ. Μυτιλήνης»

21. Τροποποίηση της με αριθμ. 757/08 Α.Δ.Σ.

22. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της πράξης με τίτλο «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης»

23. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού και απόδοση τόκων της πράξης με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Μυτιλήνης»

24. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων : 14//2009 Κ.Α.Π.Η., 17/09 Π.& Β.Σ.Δ.Μ.

25. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 17,21,22/2009 Λουτρών, 10/2009 Ταξιαρχών, 8,9/09 Αγίας Μαρίνας, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/09 Αλυφαντών, 15,16,17/09 Παμφίλων

26. Αντικατάσταση τακτικού υπαλλήλου από επιτροπές λόγω συνταξιοδότησης.

27. Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο τοιυ Μουσείου TERIADE.

28. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη 5 Ιουνίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ