Αριθμός προσκλήσεως 09/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΕΤΑΡΤΗ 13 Μαΐου 2009 στις 19:00 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απευθείας εξαγορά ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Ελένης Συκομιτέλλη στην περιοχή «Καμάρες» του Δήμου Μυτιλήνης- ορισμός επιτροπής.

2. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα: α). Νίκης Τσορβαδέλλη, β). Ακίνδυνου Καγιανιώτη.

3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης των μελετών:
α) «Αποτύπωση δημοτικών ακινήτων στα Θέρμα (του Κόλπου Γέρας) και σην Ουτζά (περιοχή Κτηνιατρείου) με σύστημα ΕΓΣΑ ΄87».
β) «Αποτύπωση δημοτικού ακινήτου στα «Κουτσουμπάρα-Κληρ.Βότση με σύστημα ΕΓΣΑ ΄87».
γ) «Αποτύπωση δημοτικών ακινήτων «κλ.Βότση (Αγριλιά Κρατήγου-Νεάπολη) και στον Άγιο Παντελεήμονα» με σύστημα ΕΓΣΑ ΄87».

4. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α) «Διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στη πόλη της Μυτιλήνης»
β) «Αποκομιδή κλαδιών Δημοτικού Διαμερίσματος Λουτρών»
γ) «Aποκομιδή κλαδιών Δημοτικού Διαμερίσματος Μόριας»
δ) «Καθαρισμός και ευπρεπισμός ακτών Δημοτικού Διαμερίσματος Λουτρών»
ε) «Καθαρισμός και ευπρεπισμός ακτών Δημοτικού Διαμερίσματος Μόριας»
στ) «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικού Διαμερίσματος Λουτρών»
ζ) «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων των Δημοτικών Διαμερισμάτων». Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Συνδέσμου Ύδρευσης και Αποκομιδής Απορριμμάτων Δήμων Λ.Θερμής και Μυτιλήνης για ανάθεση εκτέλεσης των πιο πάνω εργασιών (ε) και (στ) του 4ου θέματος – ορισμός οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της προγραμματικής σύμβασης
η) «Ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης φωτισμού πάρκων Χατζηδήμου Χρυσομαλλούσας και οδού Κορτέση»
θ) «Φωτισμός χώρου έκθεσης αρχαίων στον περίβολο του Ναού Αγ.Παύλου στην Επάνω Σκάλα»
ι) «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού Μ.Ασίας που κατέρρευσε λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων» – Ανασύνταξη μελέτης
ια) «Επισκευή και χρωματισμός όψεων του παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης»
ιβ) «Εργασίες στο γήπεδο Παναγιούδας»
ιγ) «Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή σκάλας περιοχής Μαρμάρου Δ. Δ.Ταξιαρχών»
ιδ) «Διαμόρφωση χώρου θερινού Δημοτικού Θεάτρου στο Κάστρο Μυτιλήνης»
ιε) «Διαγραμμίσεις και ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων το Δ.Δ. Ταξιαρχών»
ιστ) «Προμήθεια αυτοκινήτου κλειστού τύπου για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων κφ.φορτίου 1,5 τόννων»
ιζ) «Προμήθεια 3τονου ανατρεπόμενου αυτοκινήτου»

5. Έγκριση ΑΠΕ των έργων:
α) «Τοποθέτηση μπαρών για την προστασία του Ιστορικού Κέντρου Μυτιλήνης»
β) «Διαμόρφωση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου»

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών έργων-προμηθειών:
α) «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης»
β) «Ανάπλαση παιδικής χαράς πάρκου Αγίας Ειρήνης»
γ) «Κοπή θάμνων χόρτων κλπ κοινοχρήστων χώρων της πόλης Μυτιλήνης (χρήση 2009)»
δ) «Εγκατάσταση συστήματος GIS (Συλλογή Δεδομένων, Ανάπτυξη Εφαρμογής σε Περιβάλλον GIS» – Εξέταση ενστάσεως.

7. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων:
α) «Υδρευτική γεώτρηση στο Δ.Δ. Αγ.Μαρίνας Δήμου Μυτιλήνης».
β) «Ηλεκτροφωτισμός οδού Ελ.Βενιζέλου πάρκου Αδαίου και συμπληρωματικός φωτισμός οδών και πάρκων Δ.Μυτιλήνης».
γ) «Κιγκλιδώματα σε κεντρικούς δρόμους της Μυτιλήνης».

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κιγκλιδώματα προστασίας στη πόλη της Μυτιλήνης».

9. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού – έγκριση πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών – και λοιπά οικονομικά θέματα

10. Επιβολή προστίμου λόγω παράνομης διαφήμισης.

11. Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

12. Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων κέντρων διασκεδάσεων, και συναφών καταστημάτων καθώς και το ωράριο λειτουργίας μουσικής – αίτημα φοιτητικών συλλόγων Πανεπιστημίου Αιγαίου.

13. Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2008.

14. Τροποποίηση καταστατικού της ΔΕΤΑΜ.

15. Λήψη απόφασης για καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στη Μυτιλήνη

16. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακού Δήμου Μυτιλήνης – εξέταση αίτησης της Β.Ρ. Α.Ε.

17. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων : 9//2009 Λ.Μ. & Π.Κ.Λουτρών.

18. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 13,14,15,16/2009 Λουτρών, 8,9/2009 Ταξιαρχών, 5,6/09 Αγίας Μαρίνας, 9,10,11,12,13,14/09 Παμφίλων,

19. Έγκριση μετακινήσεων.

Mυτιλήνη 8 Μαίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ