Αριθμός προσκλήσεως 08/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Απριλίου 2009 στις 18:30 για ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αποδοχή επιχορηγήσεων – Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Μυτιλήνη 29 Απριλίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ