Αριθμός προσκλήσεως 07/11

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Συμβουλίου [Προκυμαία] και ώρα 19:00. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:

1] Η πρόταση για το 1ο θέμα μας κοινοποιήθηκε την 24 Μαρτίου 2011 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της την 31 Μαρτίου 2011.

2] Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στη δράση «Εναρμόνιση οικογ. και επαγγελματικής ζωής, μέσω παροχής κατ΄οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων κ.λ.π.», λήγει την 6/4/2011.

3] Ο ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις γενικές συνελεύσεις –διοικητικά συμβούλια δύο [2] αστικών εταιρειών Αγιάσου και Μανταμάδου, που υλοποιούν την προαναφερόμενη δράση, έχει άμεση σχέση με την υποβολή πρότασης.

4] Για τη συμμετοχή του κ. Δημάρχου στην εκδήλωση της οριστικής υπογραφής του συμφώνου των Νησιών, στα πλαίσια του προγράμματος ΔΑΦΝΗ, που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 12 Απριλίου, απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- «Προστασία και διαχείριση Υδατικών Πόρων»- ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 46 «Επεξεργασία νερού (Λύματα)» για ένταξη πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ, ΑΝΕΜΩΤΙΑ, ΠΥΡΓΟΙ ΜΕΣΑΓΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» και δημόσια δαπάνη 4.270.000 ευρώ.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γ.Βατός

2. Υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογ. και επαγγελματικής ζωής, μέσω παροχής κατ΄οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων κ.λ.π.», που έχει προκηρυχθεί από την Ελληνική Εταιρεία Τοπ. Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
Εισηγήτρια η κ. Αναστασία Αντωνέλλη

3. Ορισμός:
Α] Επτά [7] εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στο Δ.Σ, και στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Αγιάσου και
Β] Οκτώ [8] εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Μανταμάδου, για υποβολή προτάσεων στη δράση Εναρμόνιση οικογ. και επαγγελματικής ζωής, μέσω παροχής κατ΄οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων κ.λ.π.»
Εισηγήτρια η κ. Αναστασία Αντωνέλλη

4. Έγκριση συμμετοχής του κ. Δημάρχου στην εκδήλωση της οριστικής υπογραφής του Συμφώνου των Νησιών, στα πλαίσια του προγράμματος ΔΑΦΝΗ, που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 12 Απριλίου 2011.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ