Αριθμός προσκλήσεως 07/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Απριλίου 2009 στις 18:30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. α) Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας 2, Ειδικός Στόχος 2.1.
β) Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας 2, Ειδικός Στόχος 2.2.

2. Ενημέρωση για το Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.

3. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών λειτουργίας της Πλαζ ΕΟΤ Τσαμάκια.

4. Έγκριση ανασυνταγμένης μελέτης:«Ανακατασκευή κρηπιδώματος Λιμενίσκου Λουτρών».

5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α) «Καυσίμων των μεταφορικών μέσων , μηχανημάτων και των υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης(2009-2010)»
β) «Διαμόρφωση – καθαρισμός ακτών Λουτρών Παναγιούδας»
γ) «Ελέγχου καθαρισμού και φύλαξης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεσβίων συγγραφέων και σχετικών με την Λέσβο συγγραμμάτων»
δ) «Ηλεκτρολογικές εργασίες στο Δ.Δ. Ταξιαρχών»
ε) «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και λοιπού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων»
στ) «Προμήθεια δύο προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων»
ζ) «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης περιοχής «Χαρέμι» του Δ.Δ. Αλυφαντών»
η) «Υπερύψωση τοιχίου αντιστήριξης στο Λαζαρέτο Μυτιλήνης»
θ) «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου για στάθμευση αυτοκινήτων Δ.Δ. Λουτρών»
ι) «Ανακατασκευή τοιχίου περίφραξης Νεκροταφείο Δ.Δ. Παμφίλων»
ια) «Δοκιμαστικές αντλήσεις σε υπάρχουσες γεωτρήσεις των Δ.Δ. Λουτρών και Ταξιαρχών».

6. Αποδοχή αιτήματος Δ.Δ. Ταξιαρχών για εκπόνηση μελέτης κατασκευής αντλιοστασίου στη θέση «Σέλεμα».

7. Έγκριση ΑΠΕ των έργων:
α) «Κατασκευή γηπέδου στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης»
β) «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης –Αποχέτευσης των Δ.Δ.Παμφίλων – Παναγιούδας»
γ) «Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου στον οικισμό «ΚΕΔΡΟ» του Δ. Δ. Αλυφαντών»
δ) «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου Άνω Χάλικα προς Ράχη»
ε) «Εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης και διαμόρφωση κόμβων».

8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών έργων-προμηθειών:
α) «Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Παναγιούδας»
β) «Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων».

9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων:
α) «Διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων στις οδούς Καβέτσου και Καραπαναγιώτη».

10. Έγκριση άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με χαρτοπαίγνια σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

11. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού – έγκριση πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών – και λοιπά οικονομικά θέματα – διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

12. Έγκριση αποφάσεων της ΔΕΥΑΜ 89/08 (από αναβολή).

13. Παραχώρηση αναψυκτηρίου στην Επάνω Σκάλα στην «ΚΥΨΕΛΗ».

14. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργατών καθαριότητας και των υπαλλήλων που εργάζονται στο Δημοτικό Θέατρο, στις εγκαταστάσεις της πλαζ Τσαμάκια και στα Θέρμα.

15. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων : 18/2009 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, 9,11/2009 Δ.Φ.Μ.

16. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 2,8,9,10,11/2009 Παναγιούδας, 1,2/09 Αφάλωνα, 3,6,7/09 Ταξιαρχών,11,12/09 Λουτρών, 4,5,6,7/09 Μόριας.

17. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη 10 Απριλίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ