Αριθμός προσκλήσεως 06/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Μαρτίου 2009 στις 18:30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α) «Ανάπλαση παιδικής χαράς πάρκου Αγίας Ειρήνης».
β) «Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού Μικράς Ασίας».
γ) «Συμπληρωματικές εργασίες για την κατασκευή στεγάστρου οχημάτων στη Χωματερή».
δ) «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση φωτισμού του Κάστρου».

2. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση “Αγ.Κυριακή” του Δήμου Μυτιλήνης» .

3. Εξέταση ενστάσεων κατά της 2ης ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης «Αποτύπωση, κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Πράξη εφαρμογής της περιοχής Βαρειά-Ακρωτήρι Δήμου Μυτιλήνης» και έγκριση των εργασιών της μελέτης που προέκυψαν μετά την γνωμοδότηση του Κ. ΣΧΟΠ.

4. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη 26 Μαρτίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ