Αριθμός Προσκλήσεως 06/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 Μαΐου 2008 στις 19.30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Δημιουργία νέου εργοστασίου ΔΕΗ – ενημέρωση.

2. Εξέταση γνωμοδοτήσεων και ενστάσεων σχετικά με την με αριθμό 630/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης που αφορά την Αναθεώρηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 5/12/88 ΦΕΚ 869 Δ΄ που εγκρίνει τον καθορισμό των χρήσεων στα οικοδομικά τετράγωνα με στοιχεία Α,Β,Γ και στους λοιπούς οικοδομήσιμους στα οικοδομικά τετράγωνα του Βορείου τμήματος Μυτιλήνης που χρήζουν τροποποίησης των ειδικών χρήσεων γης και αναμόρφωση της πρότασης τροποποίησης στην συνέχεια αυτών.

3. Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας.

4. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή ΑΚΟΘ».

5. Έγκριση άγονου πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Πινακίδων σημάνσεως μνημείων, αξιοθέατων και μονοπατιών Δήμου Μυτιλήνης».

6. Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.

7. Παράταση εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου Μυτιλήνης που βρίσκεται στα Λαδάδικα στην οδό Αθ. Μητρέλια 10 και Λήμνου.

Μυτιλήνη 9 Μαΐου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ