Αριθμός Προσκλήσεως 05/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Μαΐου 2008 στις 19.00 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση ψηφίσματος για την αποτροπή δημιουργίας εργοστασίου χρυσού στη περιοχή Kaz Ntag

2. Γνωμοδότηση επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) του έργου «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1406367-Μυτιλήνη Β» στη θέση Δελλή και Ανθγ. Μαρούδη στο Δ. Δ. Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης του Νομού Λέσβου.

3. Κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης με την Ν.Α. Λέσβου για την εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων»

4. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με θέμα «Στρατηγικό Σχέδιο δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας, με έμφαση στο ποδήλατο, στη πόλη της Μυτιλήνης»

5. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα: Αθανασίου, Ευστρατίου και Βασιλικής Δαγκλή

6. Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφοριακού του Δήμου

7. Σχετικά με την επιβολή προστίμου στην SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

8. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών:
(α) «Προμήθεια εξοπλισμού οδικής σήμανσης»
(β) «Προμήθεια λαμπτήρων ,φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού»
(γ) «Λειτουργία και συντήρηση του ειδικού εξοπλισμού φωτισμού σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης»
(δ) «Εργασίες των υπηρεσιών ασφαλείας με ηλεκτρονικά μέσα (security) των Δημοτικών καταστημάτων και λοιπών Δημοτικών κτιρίων»
(ε) «Προμήθεια μεγαφωνικής εγκατάστασης Δ.Δ. Αγ.Μαρίνας»
(στ) «Προμήθεια απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 16m3»
(ζ) «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Μυτιλήνης»
(η) «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 400-1100 lt»
(θ) «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δημοτικών διαμερισμάτων Αγ. Μαρίνας, Αλυφαντών,
Ταξιαρχών και αργιών πόλης Μυτιλήνης»
(ι) «Δίκτυα ύδρευσης αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού –κατασκευή υποσταθμού και δεξαμενής»
(ια) «Ανακατασκευή περιπτέρου στην οδό Βουρνάζων»

9. (α) Εξέταση ένστασης του έργου «Αποστραγγιστικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Επάνω Σκάλας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
(β) Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αποστραγγιστικά έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Επάνω Σκάλας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».

10. Εξέταση ένστασης του έργου «Οδοί προσπέλασης προς Πυργί-Τμήμα οδού προς Πυργί»

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου:
(α) «Αντικατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στο Μεσαίο Χάλικα»
(β) «Δημιουργία ιστορικής διαδρομής Επάνω Σκάλας – Ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος – Σημάνσεις»
(γ) «Κατασκευή στεγάστρων για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»

12. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων:
(α) «Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου ενός (1) τόνου (ημιφορτηγό)»
(β) «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 240 li» – διόρθωση μελέτης, επαναδημοπράτηση
(γ) «Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ κοινοχρήστων χώρων της πόλης Μυτιλήνης (χρήση 2008)»
(δ) «Εργασίες στο γήπεδο Παναγιούδας»
(ε) «Διαμόρφωση αποθήκης 6ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης»
(στ) «Τοποθέτηση μπαρών για την προστασία του Ιστορικού Κέντρου Μυτιλήνης»

13. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Κοπή ξερών πεύκων και καθαρισμός αλσών Δήμου Μυτιλήνης»

14. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση πάρκων Επάνω Σκάλας»

15. Εξέταση αίτησης της κ. Δέσποινα Χατζέλλη.

16. Εξέταση αιτήσεως του Νομαρχιακού Συλλόγου Η «ΚΥΨΕΛΗ»»

17. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – ΔΕΗ – νομιμοποιήσεις δαπανών – έγκριση καθυστερούμενων οφειλών – έγκριση φακέλων – τροποποίηση προϋπολογισμού – επιστροφή αχρεωστήτως

18. Έγκριση τρόπου πληρωμής του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων Δ. Δ. Λουτρών»

19. (α) Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης κόστους (υλικών και συντελεστών απόδοσης) νέων εργασιών του έργου «Δημιουργία ιστορικής διαδρομής Επάνω Σκάλας-ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος- σημάνσεις».
(β) Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης κόστους (υλικών και συντελεστών απόδοσης) νέων εργασιών του έργου «Εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης και διαμόρφωση κόμβων»

20. Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου σε διεθνές συνέδριο στο Δήμο Ιωλκού Μαγνησίας για το έργο και τη ζωή του Θεόφιλου.

21. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου

22. Έγκριση απασχόλησης εποχιακών πέραν του κανονικού ωραρίου.

23. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 1,2,3,4,5/08 Λ.Ο.Λ.Τ., 1,2,4,5,6/08 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΩΝ, 25/08 Π.& Β.Σ.Δ.Μ., 12/08 K.A.Π.H., 20,21,29/08 Α.Ο.Δ.Μ.

24. Έγκριση αποφάσεων Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

25. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 10,11,12,13/08 Μόριας, 4,5,8,9,10/08 Αγ. Μαρίνας, 14,15,16,17,18/08 Παμφίλων, 11,12,13/08 Ταξιαρχών, 5,6,7/08 Αφάλωνα, 7,8,9/08 Παναγιούδας

26. Έγκριση μετακινήσεων.

27. Ορισμός εκπροσώπου σε επιτροπή απομάκρυνσης εγκατελειμένου τούρκικου σκάφους στη Σκάλα Λουτρών.

Μυτιλήνη 8 Μαΐου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ