Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00 στη ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ συνεδρίαση, λόγω διακοπής της 4ης τακτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (10-2-2016), για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της αριθ. πρωτ. 4954/10-2-2016 πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ