Αριθμός Προσκλήσεως 04/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Φεβρουαρίου 2009 στις 18:30μ.μ. για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εξέταση αιτήσεων δημοτών:
(α) Κοντόζου Ευστρατίου για κατ’ εξαίρεση λειτουργία ταβέρνας-καφενείου στη θέση Ακλειδιού,
(β) Ζαργκλή Παγώνα για κατά παρέκκλιση λειτουργίας καταστήματος,
(γ) Ευστρατίου Κουρασάνη- συνέχιση λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων,
(δ) Άδεια κατά παρέκκλιση 4ου Λυκείο,
(ε) Ν.Αναγνωστόπουλου – κυλικείο,
(στ) Παρασκευά Ψαραδέλλη –παραχώρηση εδαφικού τμήματος,
(ζ) Κων/νου Μαγνήσαλη- παραχώρηση εδαφικού τμήματος,
(η) Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για την κατεδάφιση απομάκρυνση αυθαίρετης βιτρίνας-προσθήκης σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Ερμού αρ.32-34 της πόλης Μυτιλήνης.

2. Παραχώρηση από το Δήμο οικοπεδικής έκτασης στη θέση ΚΑΜΑΡΟΥΔΙΑ για την ανέγερση εγκαταστάσεων του ΕΚΑΒ.

3. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού.

4. Συμβάσεις μίσθωσης έργου Ν. 2527/97 άρθρο 6 Δήμου Μυτιλήνης έτους 2009-2010.

5. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μυτιλήνης

6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
(α) «Κοπή θάμνων, ψηλών χόρτων κ.λπ. κοινόχρηστων χώρων της πόλης Μυτιλήνης»
(β) «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημοτικού Σχολείου Χάλικα Δήμου Μυτιλήνης»
(γ) «Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Παναγιούδας»
(δ) «Σκυροδέτηση τμήματος δρόμου περιοχής «ΡΕΚΑΝΙ» Δ.Δ. Λουτρών μπροστά στην ιδιοκτησία Ψαρού Γ.»
(ε) «Σκυροδέτηση τμήματος δρόμου περιοχής «ΑΤΗΓΑΝΟΣ» Δ.Δ. Παμφίλων»
(στ) «Διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στη πόλη της Μυτιλήνης»
(ζ) «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου περιοχής «ΒΟΥΝΑΡΙ» & τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου περιοχής «ΠΛΑΤΗ» Δ.Δ. Αφάλωνα»
(η) «Ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στη θέση προσφυγικών κατοικιών Χρυσομαλλούσας λόγω βλαβών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις»
(θ) Προμήθεια «Ενός ελαφρού φορτηγού αυτοκινήτου4χ4 με διπλή καμπίνα»
(ι) Προμήθεια «Ηλεκτρολογικών υλικών»
(ια) «Κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων αιθουσών στο Σχολικό Συγκρότημα Αγίας Φωτεινής»
(ιβ) «Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή σκάλας περιοχής Μάρμαρου Δ.Δ. Ταξιαρχών»
(ιγ) «Κατασκευή κρηπιδώματος στο Λιμενίσκο Λουτρών»
(ιδ) «Συντήρηση- καθαρισμός-επισκευή εισόδου Νεκροταφείου Αφάλωνα και κατασκευή σκάλας»»
(ιε) «Κατασκευή πέργκολας στο Νηπιαγωγείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Λουτρών».

7. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Αποτύπωση φέροντα οργανισμού-διερευνητικές εργασίες & εργαστηριακές δοκιμές-έλεγχος φέρουσας ικανότητας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Μυτιλήνης».

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης:
(α) Μίσθωσης μηχανημάτων στα πλαίσια του έργου «Άμεσες χωματοκαλύψεις πρανών χωματερής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή αναζωπύρωσής της»
(β) «Εργασία λειτουργίας και συντήρησης του ειδικού εξοπλισμού φωτισμού σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου της Μυτιλήνης»
(γ) «Εργασία συντήρησης του ειδικού εξοπλισμού κλιματισμού και εξαερισμού του Δημοτικού Θεάτρου της Μυτιλήνης».

9. Έγκριση ΑΠΕ των έργων:
(α) «Κατασκευή δεξαμενής στη θέση ΑΚΟΘ Δ.Δ. Λουτρών».

10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών έργων-προμηθειών:
(α) «Καθαρισμός οδών ,κοινόχρηστων χώρων, πλατειών κλπ της πόλης Μυτιλήνης (Χειμώνας 2008-2009)»
(β) «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος»
(γ) «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών»
(δ) «Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων χωρητικότητας 7-8 Κ.Μ. (ΠΡΕΣΑ)».

11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων:
(α) «Κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο του Δ.Δ. Λουτρών»
(β) «Αποπεράτωση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και ηλεκτροδότηση του νέου καταυλισμού τσιγγάνων»
(γ) «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων & τοιχίων αντιστήριξης από φθορές-βλάβες που προκλήθηκαν από θεομηνίες»
(δ) «Τσιμεντοστρώσεις τμήματος δρόμων περιοχών Αγ.Φανουρίου & Νικολή Δ.Δ. Αγ.Μαρίνας».

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης υλοποίησης έργου «Ανάπτυξη συστήματος ISO 9001:2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του σχεδίου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων».

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των έργων:
(α) «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ύδρευσης Δ.Δ. Λουτρών Μυτιλήνης»
(β) «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ.Λουτρών».

14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση της μελέτης «Οριστική μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων του Δ.Δ. Αλυφαντών του Δήμου Μυτιλήνης».

15. Αφαίρεση μπάρας από την είσοδο του πάρκου Χατζηδήμου.

16. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακού του Δήμου.

17. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

18. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού- αποδέσμευση ποσού από πιστώσεις Γ΄ΚΠΣ -ασφάλιση αυτοκινήτου και λοιπά οικονομικά θέματα.

19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, ποσού για παράβολο άδειας λειτουργίας καταστήματος – διαγραφή βεβαιωμένων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. – διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (Κασσιώτης Θεόδωρος), εξέταση αίτησης Ένωσης Ιδιοκτητών ΙΧ ενοικιαζομένων αυτ/των Λέσβου.

20. Σύνδεση ακινήτων του Δήμου με το δίκτυο ακαθάρτων του βιολογικού καθαρισμού.

21. Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης.

22. Απασχόληση υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου.

23. Έγκριση αποφάσεων της ΔΕΥΑΜ 106 & 107/2008.

24. Σύσταση επιστημονικής επιτροπής ευθανασίας αδέσποτων ζώων (ορισμός εκπροσώπου Δήμου).

25. Λειτουργία κέντρου αδέσποτων ζώων (αίτημα Δημοτικού Συμβούλου κ. Π. Μαγγούση).

26. Μυτιληνιό Καρναβάλι 2009.

27. Λειτουργία Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης.

28. Έγκριση αποφάσεων Δ/κών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων: 2,7,9/2009 Δ.Ο.Κ.Π., 2,5/2009 A.Ο.Δ.Μ., 1,7,9,12,14/2009 Π & Β.Σ.Δ.Μ. 2,3,5,7,8,9/2009 ΚΑΠΗ, 2,3,4/2009 Δ,Κ.Ν., 1/2009 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, 1,2,3,4,5,6/09 Λ.Ο.Λ.Τ., 1,2,3,4,5,6,/09 Λ.Μ.Π.Κ.Λ. ,1,2,3,4,5/2009 Δ.Φ.Μ. , Κληροδ. ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ, 1/09 ΔΕΤΑΜ.

29. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 1,4/2009 Λουτρών, 1,2/2009 Παμφίλων, 1/2009 Μόριας, 1,2/2009 Αγ. Μαρίνας, 1,2/2009 Ταξιαρχών.

30. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μυτιλήνης στη γνωμοδοτική επιτροπή του Ν.2881/01 για το έτος 2009.

31. Ορισμός επιτροπής:
(α) καταστροφής άχρηστων υλικών,
(β) διενέργειας διαγωνισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

32. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη 12 Φεβρουαρίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ