Αριθμός προσκλήσεως 03/11

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Συμβουλίου [Προκυμαία] στις 8 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

01. Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χ.Κορδώνης

02. Έγκριση διαδικασιών μίσθωσης νέου ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Α.Πατέστος

03. Εκτός σχεδίου δόμηση σε περιοχές NATURA
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ι.Βατός

04. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΔΕΥΑ Μυτιλήνης για την επίβλεψη της κατασκευής και τη λειτουργία του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. των οικισμών νότια της πόλης Μυτιλήνης»
Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ.Μαρινάτος

05. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΔΕΥΑ Μυτιλήνης για τη λειτουργία – συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων καθώς και την είσπραξη βεβαιωμένων τελών
Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ.Μαρινάτος

06. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου
«Εξωτερικό υδραγωγείο των οικισμών νότια της πόλης Μυτιλήνης»
Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ.Μαρινάτος

07. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΛ για το έργο
«Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης λόγω διαρροών (2η Φάση)»
Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ.Μαρινάτος

08. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΛ για το έργο«Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στο Δ.Δ. Αλυφαντών»
Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ.Μαρινάτος

09. α). Σύνδεση της Κοινότητας Νεοχωρίου με το διαδίκτυο
β). Παραχώρηση του ανακαινισμένου παλαιού ελαιοτριβείου της Κοινότητας σε ιδιώτη για δωρεάν μαθήματα μουσικής στους κατοίκους του χωριού. Εισηγητής Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας κ. Κ.Αθανασέλλης

10. Τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρών»
Εισηγητής ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας κ. Άννα Σαμαρτζή

11. Σύσταση και λειτουργία περιφερειακού γραφείου αλλοδαπών στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Άντισσας
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άντισσας κ. Κυριάκος Καραμιχάλης.

12. α). Τοποθέτηση ταχυδρομικών κουτιών στη Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων
β). Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στη Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παμφίλων κ. Λυκαρδόπουλος Ευάγγελος

13. Μίσθωση δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γέρας κ. Θ. Αθανάσης

14. Έγκριση έναρξης διαδικασιών δημοπράτησης για εκμίσθωση ακινήτου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Πατέστος

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή κιγκλιδωμάτων και επισκευή W.C. στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολιχνίτου κ. Ν. Κατράνης

16. Ορισμός μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Κ.Π.Ε. Ευεργέτουλα Λέσβου

17. Ανασύσταση Α.Δ.Ε.Μ. Α.Ε.
Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α.Ταξείδης

18. Ορισμός υπολόγων οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή και τη διαχείριση των επιδομάτων που μεταφέρθηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου στο Δήμο Λέσβου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Πατέστος

19. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας του έργου
«Ανάπλαση παιδικής χαράς πάρκου Αγίας Ειρήνης»

20. Ορισμός μελών στη Γενική Συνέλευση της ΑΜΚΕ «ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Θ. Αθανάσης

21. α). Χορήγηση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου
β). Μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γ. Βατός

22. ΄Ιδρυση Περιφερειακού Ερευνητικού Κέντρου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ι. Τσακίρης

23. Λειτουργία σφαγείων Δήμου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ι. Τσακίρης

24. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων οφειλών
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Πατέστος

25. Διόρθωση σφάλματος Γ.Π.Σ. Μυτιλήνης ως προς το χαρακτηρισμό χρήσης
οικοπέδου Κληροδοτήματος Δ.Ραπτέλλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βατός

26. α). Δημιουργία εναλλακτικού σημείου αναφοράς και εξυπηρέτησης αλλοδαπών
β). Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές πρώην Δήμου Πλωμαρίου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Πολίτης

27. Έγκριση προμήθειας νέου τηλεφωνικού κέντρου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Πατέστος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Λέσβου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ