Αριθμός προσκλήσεως 03/10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 Φεβρουαρίου 2010 στις 18:30 για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σωτήρη Μαρινάτου από τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου- εκλογή νέου Γραμματέα.

2. Εξέταση αίτησης των Β. Ασβεστά – Γ.Τσιφτσή για ασφαλτόστρωση οδού με δικές τους δαπάνες.

3. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα:
α). ΤΕΧΝΗ Α.Ε.,
β). Ευατρατίου Χατζηπαναγιώτη,
γ). Χ & Γ. Κλούρα.

4. Σύσταση Αναπτυξιακής Μυτιλήνης Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑ.ΜΥ.» Α.Ε.

5. Γνωμοδότηση για μετεγκατάσταση μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας της Εταιρείας INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

6.Έγκριση διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση των μελετών:
α). «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του οικισμού Άνω Χάλικα του Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης»
β). «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας των οικισμών Μεσαίου και Κάτω Χάλικα του Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης»
γ). «Ποδηλατόδρομος Άγαλμα Ελευθερίας – Περιφερειακός Κάστρου – Καλαμάρη».

7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
α). «Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο Παναγιούδας»
β). «Αφαίρεση διαφημίσεων από στάσεις λεωφορείων»
γ). «Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών Δήμου Μυτιλήνης»
δ). «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων»
ε). «Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης πλακόστρωτου στην περιοχή Ακλειδιού»
στ). «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης»
ζ). «Ανακαίνιση χρωματισμών σιδηρών κιγκλιδωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δ. Δ. Μόριας»
η). «Εργασίες στο χώρο του Νεκροταφείου στο Δ.Δ. Μόριας»
θ). «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τα γραφεία των Δημοτικών καταστημάτων»
ι). «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και αεροθαλάμων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης»
ια). «Συντήρηση του ειδικού εξοπλισμού θέρμανσης/ψύξης και εξαερισμού του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης (2010)»
ιβ). «Ηλεκτροφωτισμός Κάστρου Μυτιλήνης (Β΄Φάση)»
ιγ). «Επισκευή του κτιρίου όπου στεγάζεται το τοπικό Συμβούλιο και το εκλογικό κέντρο του Δ.Δ. Αλυφαντών».

8. Έγκριση για τη μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μυτιλήνης» κατόπιν διαγωνισμού.

9. Έγκριση για την προμήθεια άοπλου σκυροδέματος C16/20 για τις ανάγκες του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μυτιλήνης» κατόπιν διαγωνισμού.

10. Έγκριση ΑΠΕ του έργου:
α). «Κατασκευή ψευδοροφής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 4ου Γυμνασίου – 10ου Δημοτικού – 8ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης και τοποθέτηση αντιολισθητικού δαπέδου».

11. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών των έργων:
α). «Σωληνωτός οχετός αγροτικής οδού Κομκό-Αγ.Παρασκευή (Ράχης)»
β). «Πλακόστρωση οδού Κομνηνάκη».

12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων:
α). «Στρατηγικό Σχέδιο Δημιουργίας Συνθηκών Βιώσιμης Κινητικότητας, με έμφαση στο ποδήλατο, στην πόλη της Μυτιλήνης»
β). «Τσιμεντόστρωση και ηλεκτροφωτισμός τμήματος δρόμου Αγ.Νικολάου Δ. Δ. Παμφίλων»
γ). «Κατασκευή τάφων στιο Νεκροταφείο του Δ. Δ. Παμφίλων»
δ). «Σκάλες οδών Μυρσίλου-Χατζημιχαήλ»
ε). «Κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο στο γήπεδο του Δ.Δ. Λουτρών».

13. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για εργασίες στο 5ο Δημοτικό Σχολείο.

14. Έγκριση των αριθμ. 5 & 6/2010 αποφάσεων της ΔΕΥΑΜ.

15. Έγκριση του τύπου στεγάστρων του αστικού ΚΤΕΛ και της τοποθέτησης τους στις προτεινόμενες θέσεις.

16. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – Διαγραφή οφειλών – επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων-λοιπά οικονομικά θέματα.

17. Εξέταση αίτησης της ZAKRENTA DANUTA.

18. Εξέταση αιτήματος του Δ.Δ. Αγ.Μαρίνας για διάθεση του συνεργείου και του μηχανήματος κοπής χόρτων και θάμνων από τους αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής Αγίας Μαρίνας.

19. Εξέταση αιτήματος των κ. Ρουμπλή Παναγιώτη & Ευάγγελου Μαυροθαλασσίτη.

20. Σύνδεση ακινήτων του Δήμου με το δίκτυο ακαθάρτων του βιολογικού καθαρισμού.

21. Έγκριση απολογισμών οικονομικών ετών 2008 και 2009 του Κληροδοτήματος «Ελβίρας Κατσούλη».

22. Έναρξη διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.

23. Παράταση μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται υπηρεσία του Δήμου.

24. Άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2010:
α). Διατήρηση υφισταμένων αδειών
β). Χορήγηση νέων αδειών

25. Επανέγκριση κανονισμού Καθαριότητας.

26. Έγκριση πρακτικού Κυκλοφοριακού.

27. Χορήγηση άδειας εργασίας για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

28. Γνωμοδότηση επί αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου: 2,3,4,5 & 6/2010 Δ.Κ.Ν., 9/2010 Κ.Α.Π.Η., 2 & 6/2010 Α.Ο.Δ.Μ., 1,2,3,4 & 5/2010 Λ.Μ.Π.Κ. Λουτρών.

29. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 1,2/2010 Παμφίλων, 1 & 2/2010 Αγ.Μαρίνας, 1/2010 Ταξιαρχών, 1,2,3,4 & 5/2010 Παναγιούδας , 1,3,4 & 5/2010 Λουτρών.

30. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήν, 18 Φεβρουαρίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ