Αριθμός Προσκλήσεως 03/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Φεβρουαρίου 2009 στις 10:30 π.μ. για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση τροποποίησης ενεργειών – δράσεων ενταγμένων στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
2. Έγκριση τροποποίησης ενεργειών – δράσεων ενταγμένων στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Μυτιλήνη 29 Ιανουαρίου 2009
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ