Αριθμός Προσκλήσεως 03/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΕΤΑΡΤΗ 5 Μαρτίου 2008 στις 18.00 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

2. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα: Ευστρατίας Κουδουνάκη

3. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων – εργασιών – προμηθειών:
(α) «Προμήθεια υλικών συστήματος συναγερμού για τις ανάγκες της δημοτικής Πινακοθήκης (αρχοντικό Χαλήμ Μπέη)»
(β) « Πληροφόρηση και στήριξη σε φορείς ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό»
(γ) «Τσιμεντοστρώσεις χωματοδρόμων στο Βόρειο Τμήμα της Μυτιλήνης»
(δ) «Τσιμεντοστρώσεις χωματοδρόμων στα Νότια προάστια της Μυτιλήνης»
(ε) «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου περιοχής «ΚΟΥΤΣΟΜΑΤΙ» Δ.Δ. Λουτρών»
(στ) «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου περιοχής «ΑΜΠΕΛΑ»(ΧΑΣΑΠΑΚΗ) Δ.Δ. Λουτρών»
(ζ) «Κατασκευή τάφων στο Νεκροταφείο του Δ. Δ. Παμφίλων»
(η) «Κοπή θάμνων ,ψηλών χόρτων κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων της πόλης Μυτιλήνης»
(θ) «Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου αποθήκης-αρχείου Δήμου Μυτιλήνης»
(ι) «Κατασκευή ψευδοροφής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 4ου Γυμνασίου, 10ου Δημοτικού και 8ου Νηπιαγωγείου
(ια) «Ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2006»
(ιβ) «Ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2007»

4. Διάλυση της σύμβασης της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου:
(α) «Δημιουργία Ιχθυαγοράς στο πάρκινγκ Μυτιλήνη»
(β) «Τσιμεντόστρωση τμήματος της οδού Αλεξ. Πάλλη»

5. Έγκριση Α.Π.Ε. των έργων:
(α) «Δημιουργία Ιατροκοινωνικού Κέντρου στο Συνοικισμό»

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου:
(α) «Δημιουργία ιστορικής διαδρομής Επάνω Σκάλας-ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος – σημάνσεις»
(β) «Αντικατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στο Μεσαίο Χάλικα»

7. Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης επί των ενστάσεων Β΄φάσης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Μυτιλήνης. Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής»

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμών-καθορισμός νέας ημερομηνίας:
(α) «Τοποθέτηση μπαρών για την προστασία του Ιστορικού Κέντρου Μυτιλήνης»
(β) «Διαμόρφωση αποθήκης 6ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης»
(γ) «Εργασίες στο γήπεδο Παναγιούδας»
(δ) «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων,ασφαλειών κλπ για ανάγκες συντήρησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού της Μυτιλήνης»

9. Εξέταση αίτησης Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης για αφετηρία στο χώρο του πάρκινγκ απέναντι από το Σ/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ.

10. (α) Έναρξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.
(β) Άρση της αναστολής δημοπράτησης του αναψυκτηρίου του δημοτικού κήπου

11. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – ΔΕΗ – έγκριση φακέλων – έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων – τροποποίηση προγ/τος ΘΗΣΕΑΣ – ενημέρωση για τα πορίσματα των διενεργηθεισών ένορκων διοικητικών εξετάσεων και λήψη απόφασης

12. Μυτιληνιό Καρναβάλι 2008.

13. Κάλυψη εκδηλώσεων για την ημέρα της γυναίκας στις 5 Μαρτίου 2008.

14. Έγκριση πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών του κληροδοτήματος ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ.

15. Έγκριση σύναψης σύμβασης Ε-banking του Δήμου Μυτιλήνης με την Euro bank EFG (Τράπεζα).

16. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου.

17. Θέματα που αφορούν το πρόγραμμα περιορισμού των αδέσποτων ζώων.

18. χετικά με το κλάδεμα του ευκαλύπτου στο Δ. Δ. Παναγιούδας.

19. Αίτηση Ανδρέα Δαλαμπέκη για χορήγηση οικονομικής βοήθειας.

20. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του άρθρου 41 του Ν.1249/82

21. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου : 10,11,12/08 Δ.Ο.Κ.Π. 18,20/08 Π.& Β.Σ.Δ.Μ., 6/08 Δ.Κ.Ν., 9,10 /08 Κ.Α.Π.Η., 3/08 Δ.Ε.Π.Τ.Α.Μ

22. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Μυτιλήνης.

23. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 2,3,4,5/08 Μόριας, 2,3/08 Αγ.Μαρίνας,2,3,4,5,6/08 Παμφίλων, 3,4,6/08 Ταξιαρχών, 4/08 Αφάλωνα, 3,4/08 Παναγιούδας

Μυτιλήνη 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ