Αριθμός Προσκλήσεως 02/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] τη ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Ιανουαρίου 2009 στις 18:30 μ.μ. για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Παρουσίαση και έγκριση αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος: «Διερεύνηση Τεχνητής Ανάπλασης Αμμωδών Παραλιών σε Υφιστάμενες Ακτές του Δήμου Μυτιλήνης-Διερεύνηση Διαβρωτικών Φαινομένων Λόγω υλοποίησης Παράκτιων Έργων»

2. Ορισμό επιτροπής αξιολόγησης για το έργο «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών»

3. Ορισμός Δ/κών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων.

4. Ορισμός επιτροπών του Δήμου για το έτος 2009.

5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, εργασιών προμηθειών:
(α) «Επέκταση οχετού ομβρίων στη περιοχή ΡΑΧΗ –ΑΝΩ ΧΑΛΙΚΑ»
(β) «Προμήθεια «Σάκων απορριμμάτων»
(γ) «Εργασίες καθαριότητας κ.λ.π.»

6. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Τοποθέτηση μπαρών για την προστασία του Ιστορικού Κέντρου Μυτιλήνης»

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης υλοποίησης έργου «Ενέργειες ευαισθητοποίησης δημοσιότητας»

8. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακού του Δήμου

9. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – λοιπά οικονομικά θέματα.

10. Έγκριση πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών έτους 2008.

11. Έναρξη διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης ακινήτων.

12. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 33,36,38/08 Παμφίλων, 13,14,15,16,17,18,19,20/08 Αλυφαντών

13. Έγκριση μετακινήσεων.

Μυτιλήνη 8 Ιανουαρίου 200909
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ