Αριθμός Προσκλήσεως 02/08

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΤΕΤΑΡΤΗ 6 Φεβρουαρίου 2008 στις 18.30 για συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου Βορείου τμήματος πόλης Μυτιλήνης στο Ο.Τ. Γ 503 στην περιοχή «ΕΠΟΜ» λόγω άρσης ρυμοτομικού βάρους.

2. Εξέταση αιτήσεων δημοτών για ρυμοτομικά θέματα: Γεωργίου Παττέ.

3. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων –εργασιών-προμηθειών:
(α) «Ανάρτηση – εισαγωγή σε βάση δεδομένων στοιχείων της προς έγκριση πολεοδομικής μελέτης “Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής περιοχής Βαρειά – Ακρωτήρι του Δήμου Μυτιλήνης του Ν. Λέσβου” καθώς και διαχείριση αυτών».
(β)«Προμήθεια αφυγραντήρων για τις ανάγκες της Δημοτικής Πινακοθήκης ΧΑΛΗΜ ΜΠΕΗ».
(γ)«Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης».
(δ) «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 240 lt».
(ε) «Επισκευή μόνωσης ταράτσας 8ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης».
(στ) «Κατεδάφιση επικίνδυνου κτίσματος (περιπτέρου) στην οδό Βουρνάζων έξω από ΟΤΕ».

4. Έγκριση προκήρυξης τακτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ηλεκτρονικός Οδηγός της Πόλης της Μυτιλήνης».

5. Αλλαγή προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναστήλωση Ιερού Ναού Αγ. Μαρίνας Λέσβου – Β΄Φάση ολοκλήρωση εργασιών και Η/Μ εγκαταστάσεων».

6.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Οδοί προσπέλασης προς Πυργί – Τμήμα οδού προς Πυργί».

7. Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων του υποέργου «Προμήθεια προκατασκευασμένου αναψυκτηρίου και W.C. δύο θέσεων».

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμών:
(α) «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Μυτιλήνης»
(β) «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Μυτιλήνης. Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής»
(γ) «Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας ISO 9001-2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του Σχεδίου για την Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων».
(δ) «Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μόριας Δήμου Μυτιλήνης».
(ε) «Προμήθεια απαραίτητων υλικών εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μόριας Δήμου Μυτιλήνης».

9. Επικαιροποίηση της μελέτης «Κατασκευή κρηπιδώματος το Λιμενίσκο Λουτρών».

10. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ο.Α.Ε.Δ.

11. Θέματα της ΔΕΥΑΜ:
(α). Έγκριση αναπροσαρμογής τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2008 (ενημέρωση).
(β). Προτάσεις νέων τιμών και προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων για ύδρευση – αποχέτευση των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2008.

12. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Διάθεση πιστώσεων – ΔΕΗ – έγκριση φακέλων – έγκριση πληρωμής καθυστερούμενων οφειλών – λοιπά οικονομικά θέματα – Αλλαγή τίτλων κ.α..

13. Ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

14. Εξέταση αίτηση της κ. Παναγιώτας Κατερίνη εκμισθώτριας του δημοτικού καταστήματος του πάρκου Αγ. Ειρήνης.

15. Έναρξη διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου.

16. Επιστροφή ποσού για ΤΑΠ, Τελών Καθαριότητας και Δημ. Φόρου.

17. Διαφημιστική προβολή Δήμου Μυτιλήνης.

18. Τροποποιήσεις πιστώσεων προενταγμένων στο πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ».

19. Έγκριση τρόπου ανάθεσης εργασιών & προμηθειών του Δήμου Μυτιλήνης που εντάσσονται στις διατάξεις του 28/80 και του ΕΚΟΠΤΑ.

20. Συνεργασία του Δήμου Μυτιλήνης με το Σύλλογο Γυναικών Παμφίλων για το λαογραφικό Μουσείο – Παφλιώτικο Σπίτι του Δημοτικού Διαμερίσματος .

21. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακού (16.1.2008).

22. Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου 30/07, 1, 2, 3/08 Κ.Α.Π.Η., 1/08 ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, 6/08 Α.Ο.Δ.Μ., 2,3,9/08 Δ.Ο.Κ.Π.

23. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Μυτιλήνης.

24. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ.Μ.

25. Σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής άχρηστων υλικών-παγίων περιουσιακών στοιχείων.

26. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων: 1/08 Αγ.Μαρίνας, 1,2,3/08 Αφάλωνα, 2/08 Παναγιούδας.

27. Έγκριση μεταφοράς πινάκων του ζωγράφου Θεόφιλου στην Αθήνα.

Μυτιλήνη 1 Φεβρουαρίου 2008
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ