Αριθμός προσκλήσεως 01/10

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΠΕΜΠΤΗ 14 Ιανουαρίου 2010 στις 19:00 για ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ. με μοναδικό θέμα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2010 (σχετική το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/21.12.2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ.Διακυβέρνησης – Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλ. Διακυβέρνησης – Γενική Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού – Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού)

Μυτιλήνη, 12 Ιανουαρίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Μυτιλήνης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ