Αριθμός Προσκλήσεως 01/09

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο Δημαρχείο [Προκυμαία] την ΚΥΡΙΑΚΗ 4 Ιανουαρίου 2009 στις 11:00 π.μ. για συνεδρίαση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
2. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
3. Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου
4. Εκλογή τακτικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής
5. Εκλογή αναπληρωματικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής όλων για τη διετία 2009-2010

Μυτιλήνη 30 Δεκεμβρίου 2008
Ο Πλειοψηφίσας Δημοτικός Σύμβουλος
του επιτυχόντος συνδυασμού
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΡΕΛΛΗΣ