Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπ’ όψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 εδάφιο 27 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  • Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιονόπτωση) που επικρατούν σήμερα Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013 στο Δήμο Λέσβου.
  • Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 161/Α/1998 που αφορά στην «Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων»
  • Το αριθμ. πρωτ. 34/8-1-2013 Έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή -λόγω έκτακτων και δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός)- των μαθημάτων σε σχολεία της Α’θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Λέσβου για την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013, ως ακολούθως:

  • Νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου
  • Δημοτικό σχολείο Μεγαλοχωρίου
  • Δημοτικό σχολείο Νεοχωρίου
  • Δημοτικό σχολείο Αγιάσου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ