Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 28 του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ – 10.00 π.μ. (ώρα λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Λέσβου, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την τιμή ή το κόστος σύμφωνα με το εδάφιο α) της παρ. 6 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της υπό ανάθεση μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 56.903,35 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Λέσβου, Τμήμα Δημοπρασιών και Διαγωνισμών Μελετών, Έργων, Εργασιών, Υπηρεσιών – αρμόδιες υπάλληλοι Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία και Αναστασίου Αιμιλία (τηλ.: 2251350560, 2251350557, Φαξ: 2251350585 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :