Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποπεράτωση τσιμεντόστρωσης του δρόμου που οδηγεί από τον οικισμό της Κλειούς στον παραλιακό οικισμό ¨Τσόνιᨻ εκτιμώμενης αξίας 146.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-08-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24-08-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Αναλυτικά: