Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Αποπεράτωση Πλακόστρωσης Πεζοδρομίων Καλλονής”, με προϋπολογισμό 179.141,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις), ενώ το έντυπο προσφοράς θα διατίθεται από το Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη), μέχρι τις 19.02.2015 , ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13.00 . Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2251350557, FAX επικοινωνίας 2251350508, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία : Τσαπώνη Μαρία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24.02.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Αναλυτικά παρακάτω δείτε :