ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη                                            
Ταχ. Κωδ: 811 32                                          
Πληροφορίες: Αντωνέλλος Μαρίνος
Τηλ: 2251350565                                                                               
Fax: 2251350510                                                                                           
e-mail: promithies@mytilene.gr
Μυτιλήνη : 20-11-2019
Αριθ. Πρωτ.:  9753
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μυτιλήνης  πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της υπηρεσίας με τίτλο “Απομαγνητοφώνηση εκτύπωση και αποστολή πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου”, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 11.783,72 με ΦΠΑ (24%).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας  έχει εκδοθεί α) Την με αριθ. 463/18-11-2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης   η οποία αναρτήθηκε  ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ.: 19REQ005869553, και β) τη βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 2.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής μέχρι και τις 14:00΄ της 25-11-2019 ημέρα Δευτέρα.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει   τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν συνδράμουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 (αντί Απόσπασμα ποινικού μητρώου) . Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
  2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της)
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016) (σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της).
  4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) (να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους ).
  5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο(να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους ) .
  6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Αρμόδιος υπάλληλος Αντωνέλλος Μαρίνος στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ

Συνημμένα η σχετική μελέτη.