Ο Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» το Υποέργο 3: Είδη Τροφίμων της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ – ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 921.207,70 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% και 17%,

Αναλυτικά