Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση ‘Ουτζά-Λεμονού’ της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών, της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Λέσβου, του Νομού Λέσβου» με προϋπολογισμό 4.400.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 3.741.645,53 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται δωρεάν από το Δημαρχιακό Κατάστημα, 3ος όροφος, Τμήμα Δημοπρασιών (αρμόδια υπάλληλος: Τσαπώνη Μαρία), οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ. : 22513-50553, φαξ : 22513-50508. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 19-3-2015, ημέρα Πέμπτη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr., ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις) εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-3-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Λέσβου, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 13-17 στη Μυτιλήνη.

Αναλυτικά :