Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει με συνοπτικό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση Λειτουργίας Έργων Υδρομάστευσης και Άρση Επικινδυνότητας Παρακείμενων Ιδιοκτησιών Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων», εκτιμώμενης αξίας  50.000,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με Προϋπολογισμό 42.735,04 €. Το ποσό δεν περιλαμβάνει αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17
Ταχ. Κωδ.: 81132
Πληροφορίες : Παπασωτηρίου Ελευθερία, Τσαπώνη Μαρία
Τηλ.: 22513 50562 / 22513 50557
Telefax: 22513 50508
Πληροφορίες σχετικά με τη Μελέτη : Περγάμαλης Νικόλαος – 22513 50572

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Ελ Βενιζέλου 13-17, Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, τρίτος όροφος, Τμήμα Δημοπρασιών και Διαγωνισμών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 25-5-2017 oι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 29-5-2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1-6-2017, ημέρα Πέμπτη ώρα 9.30π.μ-10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95 §2α του Ν.4412/16. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά :