Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση – Ενίσχυση Υφιστάμενου Έργου Απορροής Ομβρίων στην περιοχή «Άγιος Γεώργιος» Δ. Ε. Λ. Θερμής» εκτιμώμενης αξίας 102.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 102.000,00 € (με ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 .

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02-11-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 .

Αναλυτικά: