Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Δ.Ε. Μυτιλήνης», εκτιμώμενης αξίας 490.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση της βατότητας τμημάτων του οδικού αστικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου, με έργα συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του οδοστρώματος των οδών με ασφαλτικό.

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω:

1. απόξεση στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος όπου απαιτείται,
2.προεπάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα επί ασφαλτικής στρώσης ή
επί σκυροδέματος,
3.κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας,
4.ανύψωση ή καταβιβασμός των υφιστάμενων φρεατίων για την προσαρμογή
της στέψης αυτών,
5.κατασκευή κατάλληλων κλίσεων για την ομαλή ροή των όμβριων υδάτων
6.διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 45233120-6 (ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 418.803,42€. Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Αναλυτικά :
Η Προμέτρηση
Ο Προυπολογίσμος
Η Τεχνική ‘Έκθεση
Το Τιμολόγιο
Η Διακήρυξη
Η Ειδική Συγγραφή
Το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας
Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
Το Έντυπο Προσφοράς
Η Περίληψη Διακύρηξης
Το Τυποποιήμενο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης