Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Δυτικής Λέσβου (Δ.Ε. Καλλονής, Ερεσού Αντίσσης, Πέτρας, Μήθυμνας)», εκτιμώμενης αξίας  490.000,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.). με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 418.803,42 Ευρώ (με Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-5-2018 ημέρα Τρίτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1-6-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Αναλυτικά :