Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Ανατολικής Λέσβου εκτός της Δ.Ε. Μυτιλήνης (Δ.Ε. Πολιχνίτου, Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Αγιάσου, Γέρας, Λ. Θερμής, Μανταμάδου, Αγίας Παρασκευής)», εκτιμώμενης αξίας 490.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 418.803,42 Ευρώ (με Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα),

Αναλυτικα :
Η Διακήρυξη
Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Η Περίληψη Διακήρυξης
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Η Προμέτρηση
Ο Προυπολογισμός Μελέτης
Το ΣΑΥ
Το ΤΕΥΔ
Η Τεχνική Έκθεση
Το Τιμολόγιο Μελέτης
Το ΦΑΥ