Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας Δημοτικών δρόμων Δήμου Λέσβου πλην της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με Ασφαλτικό», με προϋπολογισμό 499.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  με προϋπολογισμό 229,50 Ευρώ (δαπάνη εργασιών)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ με προϋπολογισμό 311.660,00 Ευρώ (δαπάνη εργασιών)

ΦΡΕΑΤΙΑ με προϋπολογισμό 2.358,30 Ευρώ (δαπάνη εργασιών)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ με προϋπολογισμό 1.900,00 Ευρώ (δαπάνη εργασιών)

Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης είναι η αποκατάσταση της βατότητας τμημάτων του οδικού αστικού δικτύου του Δήμου Λέσβου (πλην της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης), με έργα  συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών του οδοστρώματος των οδών με ασφαλτικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα Έντυπα Προσφοράς του Διαγωνισμού από το Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100, Μυτιλήνη, μέχρι την 21-4-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των Τευχών Δημοπράτησης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, προκηρύξεις), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513-50562/50557, φαξ. επικοινωνίας 22513-50508, αρμόδιες Υπάλληλοι για επικοινωνία : Παπασωτηρίου Ελευθερία & Τσαπώνη Μαρία.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-4-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Αναλυτικά :